<

تعداد پرسنل شرکت 65 نفر
نفرات تیم تحقیق و توسعه 5 نفر
5% درآمدهای سالیانه شرکت صرف تحقیق و توسعه می شود
بررسی روند تکنولوژی مخابرات در دنیا و سیر تحولات تکنولوژی از مهمترین وظایف تیم تحقیق و توسعه می باشد.
بررسی نیازمندیهای مشتریان و طراحی منطبق با خواسته های سازمان های ایرانی نیز از مهمترین سرلوحه های شرکت دقیق افزار ندا است که بر عهده تیم تحقیق و توسعه است.
برو بالا