<

 تاثیر این سیستم را در کابل کشی مدرن نمی توان نادیده گرفت و تمامی ابزارهای تکنیکی و استاندارد امروزی می بایست از این سیستم حیاتی جهت بهره برداری از پتانسیل اجرایی استفاده کنند. این شرکت توانسته از طریق این سیستم بصورتcompressed air ,  hydraulic و همچنین استفاده از تجهیزات وسیع تمام موقعیت های کابل کشی غیر معمول را حل کرده و تمام نیازمندیهای مربوطه در این خصوص را برطرف سازد.

برو بالا